Afspraken alleen telefonisch , zie daarvoor bij contact

De Kern van Reiki

DE KERN VAN REIKI

Titel : De kern van Reiki
Auteur : D. Stein
ISBN-nummer : 9023009185
Uitgever : Gottmer/h.j.w. Becht

 

 

 

Zie ook mijn knop : SPIRITUELE GIDSEN op http://www.lesoleill.nl/spirituelegidsen.htm

Dankzij dit boek van de Kern van Reiki heb ik de mogelijkheid mogen ontvangen van de hulp van boven. Dit schitterende boek zonder taboes en zonder geheimen leerde mij wat Tantra Chakra Therapie en Reiki echt is. Wat genezen is en die leer en die kennis en kunde geef ik graag door aan iedereen die het ook wil leren. In vroeger tijden gaf men deze wijze lessen en de methoden gewoon in het gezin door. De kinderen kregen het mee in hun opvoeding. Zo zou het nu ook behoren te zijn......een wereld in de toekomst waar niemand ziek hoeft te zijn en waar iedereen zo optimaal mogelijk gezond mag en kan zijn. Waar Vrede, Licht en Liefde meer is dan macht, geld en bezit.
Het is nu mijn bijbel waar ik de Reiki lessen en de Reiki groepsavond les uit geef.

Namaste en in Licht en Liefde

AsherahAchtergrondinformatie
Reiki betekent 'Universele levensenergie' waarbij men spiritueel heelt via handoplegging. In dit praktische handboek geeft de auteur, die al veel boeken over vrouwen en spiritualiteit op haar naam heeft staan, duidelijke en praktische informatie over zelfgenezing en het helen van alles wat leeft. Na een beschrijving over haar weg tot Reiki-master geeft zij informatie over de oorsprong en de ontwikkeling van Reiki - Tantra en Chakra Therapie, waarna zij ingaat op Reiki I: het leren behandelen van zichzelf en een ander, Reiki II: het behandelen op afstand en Reiki III: inwijdingen geven en het onderwijzen van Reiki - Tantra en Chakra Therapie. De informatie bij Reiki I is overzichtelijk en wordt ondersteund door goede illustraties. Wat het boek boeiend en controversieel maakt, is het doorbreken van de traditie extreem hoge prijzen te vragen voor een inwijding en het verstrekken van verregaande gegevens bij Reiki II en III. De symbolen gebruikt bij initiatie en healing bij de laatste Reiki-graden zijn tot nu toe slechts aan ingewijden bekend en mogen niet worden geopenbaard. De auteur doorbreekt dit taboe met als reden dat healing voor iedereen is, de symbolen kunnen niet worden misbruikt. Deze visie biedt optimale informatie aan 'starters', therapeuten en Reiki-leraren.REIKI - TANTRA EN MEER

Toen het menselijk lichaam voor deze planeet werd ontworpen, werd Reiki in de genetische code ingebracht als het geboorterecht van ieder mens. Reiki is bij elk van ons aanwezig. Het was ooit universeel aanwezig en het is nooit de opzet geweest dat het verloren zou gaan. Kinderen kregen in de periode dat de aarde nog jong was, de training voor Reiki 1 als ze naar school gingen en na het onderwijs werden ze ingewijd en Reiki II. Voor hen die zich bezighielden met opvoeding en onderwijs was de mastertraining Reiki III, verplicht. Deze was verder toegankelijk voor iedereen die dat wilde. Toen de mensen van de oercultuur het vasteland van Mu verlieten om wat nu India en Tibet heet te kolonialiseren namen ze Reiki mee, en dat bleef bewaard ook al verdween Mu uiteindelijk. De veranderingen van de Aarde die eerst Mu en later Atlantis vernietigden, hadden een diepgaande culturele desorganisatie tot gevolg en daardoor bleef de kennis van deze vorm van heelkunde slechts beperkt tot enkele uitverkoren personen. Toen een Japanse man in de 19e eeuw op zoek ging naar de geneesmethoden van Jesus en Boeddha, vond hij de oude relicten ervan in de vroege cultuur van Shiva, in de esoterische leer van India. Het traditionele Reiki verhaal begint in het midden van de 19e eeuw bij Mikao Usui, de rector magnificus van de Doshisha Universiteit in Kyoto Japan, die tevens christelijk voorganger was. Toen de studenten hem vroegen hem de methode uit te leggen volgens welke Jesus genas, begon hij een zoektocht van 10 jaar om deze kennis te leren. Toen mensen van aanzien binnen de christelijke gemeenschap in Japan hem vertelden dat er over deze methode van healing niet werd gesproken en dat er niets over bekend was, zocht Usui de informatie in het boeddhisme. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen het leven van Boeddha (Siddhartha Gautama 543-480 v. Chr.) en het leven van Jesus. Boeddhistische monniken vertelden Usui dat de aloude spirituele geneeswijzen verloren waren gegaan en dat de enige manier om er kennis van te nemen bestond uit het verdiepen in de leerstellingen van Boeddha, het Pad naar Verlichting.

Daarop reisde Usui naar de Verenigde Staten waar hij zeven jaar verbleef. Toen hij van de christenen daar geen antwoord kreeg, schreef hij zich in aan de theologische faculteit van de Universiteit in Chicago. Hij zou daar de colleges in vergelijkende godsdienstwetenschappen en filosofie hebben gevolgd, en zijn studie hebben afgesloten met een doctoraal in de theologie. Ook leerde hij Sanskriet lezen, de klassiek wetenschappelijke taal van India en Tibet. Maar Usui vond geen antwoorden op zijn zoektocht naar de methodiek van de geneeswijze. Er wordt verder niet meer gesproken over Usui als Christen of christelijk voorganger, maar enkel nog als boeddhist, die na zijn terugkeer naar Japan in een Zen klooster heeft geleefd. In dit verband is het interessant dat de Reiki Master William Rand tijdens zijn speurtocht naar schriftelijk materiaal ontdekte dat Mikao Usui nooit op de Doshisha Universiteit is geweest, noch als rector magnificus en hoogleraar, noch als student. Bovendien was er niets te vinden over zijn studie aan de Universiteit van Chicago of over een andere academische graad. Het is niet moeilijk te speculeren dat de christelijke aspecten van het verhaal er in het Westen zijn toegevoegd om de verbluffende kracht van Reiki-healing voor Amerikanen acceptabel te maken. De overeenkomsten tussen het boeddhisme en de eerste onderwijzingen van de historische Jezus (liever dan van het religieuze christendom of de kerkelijke doctrine) vragen erom nader te worden bekeken. Om beiden beknopt te onderzoeken dwaal ik even af van het Reiki verhaal.

Boeddha, de grote redder van India, werd ca. 543 v. Chr. Geboren in de buurt van de grens met Nepal. Hij was een koningszoon en ontving bij zijn geboorte de naam Siddhartha Gautama. De prins werd volkomen onwetend gehouden van het lijden in de wereld doordat hij in een omsloten paleis woonde en geen toestemming had erbuiten te gaan. Toen hij volwassen werd was het verlangen de werkelijke wereld te zien zo sterk dat hij zijn vader ongehoorzaam werd en uit de gouden gevangenis ontsnapte. Voor het eerst maakte hij kennis met ouderdom, ziekte, dood, armoede en lijden en dit maakte zijn karmische erfgoed wakker om de mensheid van de pijn te verlossen. Siddhartha Gautama liet zijn rijkdom voor wat het was en verliet zijn geliefde jonge echtgenote om zijn weg te zoeken als een zwerver zonder thuis. Hij woonde onder de bomen, bedelde om voedsel en mediteerde over de wijze waarop lijden voorkomen kon worden. Op een dag zat hij onder een vijgenboom te mediteren, toen hem de weg werd gewezen alle mensen te genezen en deze openbaring onder de Bodhi boom was de Eerste Verlichting. De Sakyamuni Boeddha kwam tot de ontdekking dat gehechtheid aan wereldse zaken en zelfs aan mensen, met de hebzucht en de negativiteit die onvermijdelijk met een dergelijke gehechtheid zijn verbonden, de oorsprong vormen van het menselijk lijden. Handelingen die zijn gebaseerd op deze vormen van gehechtheid brengen zowel positieve als negatieve karma voort, waardoor de geest van de mens met de aarde blijft verbonden. Karma is er de oorzaak van dat mensen keer op keer worden herboren om situaties op te lossen. Herboren worden en leven op aarde zijn de oorsprong van het menselijk lijden en toch kan het karma niet worden gereinigd behalve door reïncarnatie in het menselijk lichaam. De essentie van de boeddhistische leerstellingen geeft het antwoord op deze paradox – hoe karma op te lossen en een einde te maken aan de kringloop van reïncarnatie en wedergeboorte. Deze filosofie, die het godendom aanvaardt van iedere cultuur waarin zij wordt beoefend, heeft een diepgaande invloed gehad op alle belangrijke religieuze stromingen, met inbegrip van het christendom.

Het boeddhisme is gebaseerd op het principe van meegevoel van alles wat leeft, op niet agressief zijn tegenover mens en dier, op het ontzien van mens en dier, en op een liefdevolle onthechting bij het helpen van anderen. Voorde boeddhist is heelkunde veel meer dan het genezen van het lichaam, omdat ook de geest en de gevoelens moeten worden geheeld en omdat helen vóór alles spiritueel dient te zijn. De wereld moet worden beschouwd als een illusie, als een schepping van de Geest, voortgekomen uit de Leegte.

Veel gelijkenissen en verhalen uit het latere christendom zijn rechtstreeks ontleend aan het boeddhisme, zoals bijvoorbeeld de gelijkenis van het mosterdzaadje, de parabel van de verloren zoon, de prediking op de berg en de verzoeking in de woestijn.

Toen Boeddha als eerste kennis had gekregen van het Pad naar Verlichting maakte dat de weg vrij voor de verlichting van anderen. Siddhartha Gautama werd gevolgd door meerdere Boeddha’s en een aantal wezens die bekend staan als Bodhisattva’s. Een Bodhisattva (redder) is een mens die de staat van verlichting heeft bereikt en daarom niet meer hoeft te reïncarneren. Toch keert deze redder in menselijke gedaante terug op Aarde met het doel anderen te verlossen van lijden en pijn en mee op te nemen in de Verlichting. Hoewel het boeddhisme in dit opzicht weinig melding van vrouwen maakt, wordt Kwan Yin in China (Kannon in Japan) en Tara in Tibet genoemd en ik meen ook dat Jesus en Maria voorbeelden zijn van Bodhisattva. Boeddha en veel latere Boeddha’s werden de grote genezers genoemd, zoals later ook met Jesus het geval was. In de vroegste uitoefening van het boeddhisme werd zo sterk de nadruk op zowel lichamelijk als geestelijk helen gelegd, dat het later regel werd deze praktijk niet aan te moedigen omdat het van het Pad van Verlichting af zou leiden.

Wat nu Reiki wordt genoemd, kende men in India al in de tijd van Siddhartha Gautama als Tantra. Beiden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoewel het gedeeltelijk wordt beschreven in de boeddhistische Sutra’s (heilige boeken) werd Reiki - Tantra waarschijnlijk doorgegeven door mondeling onderricht. In vroegere boeddhistische geschriften wordt ingegaan op het effect van spiritueel helen, de vrijheid van lijden en reïncarnatie in een “Land van Zuiverheid” waar de Verlichting kan worden bereikt, maar niet zozeer op praktische toepassingen. Rituelen en gebeden om de Boeddha van de healing aan te roepen, worden in verschillende teksten beschreven. De in het westen beter bekende concepten van buitenzintuiglijke technieken, visualisatie, initiatie/inwijding/meditatie en spirituele heling waarbij de geest, de gevoelens en het lichaam zijn betrokken duiden op een vorm van boeddhisme die Tantra of Vajrayana wordt genoemd. Tantra is een bijzonder esoterische vorm van Mahayanaboeddhisme die in Tibet tot ontwikkeling is gekomen. Hierin is de volledige toewijding vereist, naast vele jaren toewijding in buitenzintuiglijke meditatie. In het westen wordt tantra abusievelijk aangezien voor seksuele gebruiken, maar de doelstelling van Tantra is verbinding en eenwording met alle Zijn. Dit samengaan wordt gepersonifiseerd door de gevisualiseerde, niet de vleselijke, seksuele partner. Twee voortvloeisels van Tantra zijn de ontwikkeling van buitenzintuiglijke vermogens en van vaardigheid om heelkunde uit te oefenen. De volgeling wordt geleerd deze alleen toe te passen indien nodig, omdat ze afleiden van het proces van Verlichting.

Het Tibetaanse boeddhisme bevat eveneens het concept van de Tulka, de reïncarnatie van bepaalde volgelingen op hoog niveau waarbij de herinneringen uit een vorig leven bewaard blijven. De huidige Dali Lama is het voorbeeld van een Tulka. Enige tijd na het overlijden van de Dali lama beginnen de monniken van de orde met de zoektocht naar zijn reïncarnatie die zij identificeren aan de hand van talrijke tekens en proeven. De nieuwe Lama is dan nog een jong kind en wordt meegenomen naar een klooster om te worden getraind om zijn rol uit zijn vorig leven weer te hervatten. Dit is een belangrijke verbinding tussen het mystieke boeddhisme en Jesus, waarover later meer. Geschreven materiaal over het Tantra boeddhisme biedt geen duidelijk stap-voor stap beschrijving van de wijze waarop het pad moet worden bereikt. Het materiaal is alleen bedoeld voor de volgeling en wordt mondeling onderwezen. De manuscripten worden zorgvuldig beschermd uit angst voor ontheiliging en zijn daarom zodanig geschreven dat ze doelbewust ondoorzichtig zijn. Men heeft een leraar nodig om de mystieke taal te ontrafelen en de leraar gaat daar pas toe over bij studenten die volgens hem gekwalificeerd zijn en het aankunnen. Leerstukken gaan soms verloren als de Master geen studenten aanneemt aan wie zijn kennis kan worden doorgegeven. Verloren praktische toepassing wordt soms teruggevonden met behulp van buitenzintuiglijke herontdekking. De Tibetaanse “Tantra Lotus-Sutra”, een tekst uit de 2e of de 1e eeuw geeft de symboolformule voor de techniek van Tantra weer.

 

 

CHRONOLOGIEINDIA

543 v. Chr.                                                   Geboorte van Siddhartha Gautama, Sakyamuni Boeddha, in het grensgebied van i India en Nepal

480 v. Chr.                                                   Overlijden van Siddhartha Gautama, in Kusingara, India

2e eeuw – 1ste eeuw v. Chr.                       Tantra_Lotus-Sutra geschreven, andere, nog bestaande, genezende teksten

7 v. Chr.                                                        Historisch geboortejaar van Jesus.

5 v. Chr.                                                        De “Drie Wijzen” komen uit het Oosten (India) op zoek naar de reïncarnatie van een “ Verlichte”.

                                                                     Ze nemen Jesus en het gezin mee naar Egypte en India

Tussen 27 en 33                                          Jesus keert gedurende 2-3 jaar terug naar Jeruzalem

30 of 33                                                        De kruisiging. Bewijs dat Jesus die heeft overleefd

46 of 49                                                        Zestien jaar na de kruisiging keert Jesus terug naar India

110                                                               Jesus overleden in Srinagar, India. Volgens de overlevering is hij 120 jaar oud geworden,

                                                                     in die tijd heel gewoon. 

Einde 19e eeuw                                           Mikao Usui’s zoektocht naar Reiki

1925                                                             Chujiro Hayashi (47 jaar) ontvangt de graad van Reiki Master (Reiki III).

1930                                                             Mikao Usui overlijdt. Hij heeft tussen de 16 en 18 Reiki Masters ingewijd; verschillende bronnen

10 mei 1941                                                 Chujiro Hayashi overlijdt. Hij heeft tussen de 13 en 16 Reiki Masters ingewijd, waaronder de eerste

                                                                     vrouwen: zijn vrouw Chie Hayashi en Hawayo Takata

24 december 1900                                       Hawayo Kaaimuur (Takata) wordt geboren.

HAWAII

24 december 1900                                      Hawayo Kawanuru (Takata) wordt geboren

10 maart 1917                                             Hawayo trouwt met Saichi Takata

Oktober 1930                                              Saichi Takata overlijdt

1935                                                            Mevrouw Takata gaat naar Japan om genezing te zoeken in het Maeda Hospital in

                                                                    Akasaka, vervolgens in de Reiki kliniek van Hayashi, Shina No Machi in Tokio .

                                                                    Ze is na vier maanden genezen.

Lente 1936                                                  Takata ontvangt Reiki 1 van Chujiro Hayashi.

1937                                                            Mevrouw Takata ontvangt Reiki II van Hayashi en gaat daarna terug naar Hawaï, waar ze haar

                                                                    eerste behandelingskliniek opent in Kapaa.

Winter 1938                                                 In Hawaï ontvangt Takata van Hayashi Reiki III. Op 22 februari 1938 maakt Chujiro Hayashi

                                                                    bekend  dat Hawayo Takata Reiki-Master is en benoemt haar tot zijn opvolger.

11 december 1980                                      Hawayo Takata overlijdt. Tussen 1970 en 1980 heeft zij 22 Reiki Masters ingewijd.

                                                                   Als datum van overlijden wordt ook wel 12 december vermeld.

 

Langs welke weg is Jezus in het Midden Oosten in contact gekomen met deze techniek van Reiki - Tantra

Helen, zij het onder een andere, niet Japanse naam? Volgens de Duitse schrijver en onderzoeker Holger Kersten, in zijn fascinerende boek Jezus lived in India (Elements Books LTD. 1991), was Jezus een gereïncarneerde Bodhisattva, zoals hierboven beschreven, een Tulka.  Zijn geboorte werd verwacht door leden van een boeddhistische orde en de “Drie Koningen” volgden de ongebruikelijke astrologische conjunctie van het jaar 5. V Chr. om hem te vinden. In die tijd had het boeddhisme zich al door het gehele Oosten verspreid en in de meeste landen in het Midden- Oosten trof men boeddhistische centra aan. Het kind zou toen twee jaar oud zijn geweest en in gevaar wegens Herodes, aan wie een profetie was geopenbaard van een pasgeboren leider van de Essenen, die de Romeinse orde zou aanvechten. Er bestond een Essenenklooster met boeddhistische trekken bij Quamran, bij de grotten waarin later de dode zeerollen werden aangetroffen. Als mystieke en mogelijk zelfs boeddhistische orde waren de Essenen op de hoogte van deze profetieën.

De leerstellingen van de Essenen bevatten onder meer concepten van reïncarnatie en karma, de onsterfelijkheid van de ziel, meelevende vreedzaamheid en eenvoudig leven. Na de Tulka die ze zochten te hebben herkend in het kind Jezus, of misschien daartoe opgeroepen door de Essenen die hem hadden herkend, namen de “Wijze Mannen” de jongen en zijn gezin mee naar het Oosten. Het kind kreeg zijn opvoeding en onderricht eerst in Egypte en vervolgens in India. Met toegang tot en de boeddhistische Mahayana- en Vayrajana-training keerde hij als volwassene terug naar Jeruzalem, als volgeling van Boeddha, als Reiki - Tantra healer en als Bodhisattva. Holger Kersten ontrafelt dan verder het resterende gedeelte van het leven van Jezus en geeft logische argumenten voor het overleven van de kruisiging. In de boeddhistische Sutra staan talloze verwijzingen naar Jezus onder de naam Issa of Yuz Asaf en in de islamitische geschriften onder de naam Ibn Yusf.

In de meeste bronnen wordt zijn verleden beschreven of wordt melding gemaakt van de littekens van de kruisiging en de identificatie lijkt daarmee aan geen twijfel onderhevig. Jezus heeft overleefd en heeft als heilig man in India nog een lang en gerespecteerd leven geleid. De graven van Maria, Maria Magdalena en Yuz Asaf (Jezus) zijn bekend en worden gezien als heilige plaatsen in Mari, Pakistan (Maria); in Kasjmir (India) (Maria Magdalena); en in Srinagar, India (Jezus). De plaatsen zijn onduidelijk aangegeven. Kersten verwijst naar 21 documenten waarin het verblijf van Jezus na de kruisiging in Kashmir (India) wordt beschreven, en talrijke plaatsen daarop duiden.

Veel van deze wetenschappelijke informatie heeft men onderdrukt in de christelijke kerk, die de weergave is van de leer van Paulus dan van de door het boeddhistische beïnvloedde Jezus. De historische Jezus was een fascinerend figuur en zijn aanwezigheid in het verhaal over Reiki is bewezen. Indien hij ook anderen onderricht gaf in de methode van helen – in het Nieuwe testament staat dat hij in ieder geval zijn discipelen heeft getraind -, dan heeft Reiki - Tantra een groter deel van de klassieke wereld buiten India bereikt dan tot nu toe werd aangenomen. Dit is waarschijnlijk uit de christelijke leer verloren gegaan door de interventie van Paulus, die de leer van Christus opnieuw lijkt te hebben geïnterpreteerd. Tegen de vijfde eeuw werden de essentiële concepten over wedergeboorte en karma uit de kerkelijke kanon verwijderd en de door Jezus toegepaste methode van genezen, waarmee zoveel mensen hadden kunnen worden geholpen, ging verloren voor het zich ontwikkelende Westen. Deze healing bleef alleen bij de boeddhistische ingewijden in gebruik, zij pasten deze toe, maar gaven er geen ruchtbaarheid aan.

Mikao Usui keert terug naar Japan en nam zijn intrek in een Zen-klooster , waar hij de teksten met de heelkundige formule vond,  die hij nu in het oorspronkelijke Sanskriet kont vertalen. Maar dit materiaal bevatte geen informatie over de manier waarop deze energie kon worden geactiveerd en ingezet. Zoals hierboven beschreven werd de informatie in de Sutra’s doelbewust ondoorzichtig gemaakt om het vaak krachtige materiaal uit de handen te houden van hen die er nog niet aan toe waren om er kennis van te dragen en op de juiste wijze te gebruiken. Hawayo Takata beschrijft dit in de volgende woorden:

Hij ging het Sanskriet bestuderen en terwijl hij hier drukdoende mee was, stuitte hij op een formule; zomaar, duidelijk. Niet moeilijk, maar zeer eenvoudig, zoals twee en twee vier is. Daarop zei hij: “Goed, ik heb het, maar nu moet ik die oeroude tekst nog begrijpelijk maken, want die is 2500 jaar geleden geschreven. Maar de proef moet ik afleggen”.

Die proef bestond uit drie weken meditatie, vasten en gebed op de berg Koriyama in Japan. Hij koos de plek voor zijn meditatie uit en stapelde 21 steentjes voor zich op elkaar en gooide er aan het eind van iedere dag één weg om de tel niet te verliezen. In het donkerste uur van de ochtend, vlak voor de dageraad van de laatste morgen van zijn speurtocht, zag Usui een projectiel van Licht op hem afkomen. Zijn eerste reactie was hard weglopen, maar hij besloot toch te aanvaarden wat op hem afkwam als het antwoord op zijn meditatie, zelfs als dit zijn einde zou betekenen. Het licht raakte zijn derde oog en hij verloor een tijd het bewustzijn. Toen zag hij “miljoenen en nog eens miljoenen regenboogbellen ” en tenslotte de Reiki en Tantra symbolen, alsof die op een scherm werden geprojecteerd. Bij elk symbool ontving hij de bijbehorende informatie die nodig was om de helende energie te activeren. Het was de eerste Reiki- inwijding, het langs buitenzintuiglijke weg herontdekken van een klassieke methode.

Mikao Usui daalde de Koriyama af en wist toen hoe hij kon helen zoals Boeddha en Jezus hadden gedaan. Tijdens zijn afdaling beleefde hij wat verder traditioneel zou worden aangeduid als “ de vier wonderen”. Om te beginnen stootte hij zijn teen onder het lopen en ging, zonder er verder bij na te denken zitten en hield zijn handen erop. Zijn handen werden heet en de gewonde teen was geheeld. Daarna kwam hij bij een huis aan de voet van de berg waar pelgrims verzorging konden krijgen. Hij vroeg om een volledige maaltijd – wat niet erg verstandig was na 21 dagen vasten met alleen maar water, maar het leverde geen problemen op. Ten derde had de vrouw die de maaltijd opdiende veel last van kiespijn, die hij heelde door beide handen op de zijkanten van zijn gezicht te leggen. Toen hij was teruggekeerd naar het klooster, vertelde men hem dat de abt in bed lag met een aanval van artritis: hij heelde ook de monnik.

Usui gaf deze helende energie de naam Reiki, wat “universele levenskracht” betekent. Hij bracht de methode in de achterbuurten van Kyoto in praktijk. Een aantal jaren paste hij de heling toe in de bedelaarswijken van de stad. Binnen de cultuur en volgens de ethica van zijn tijd werden de mensen met misvormingen, missende ledematen of met duidelijk herkenbare ziekten als bedelaars door de gemeenschap ondersteund. Na iemand uit de groep te hebben geheeld, vroeg hij die persoon een nieuw leven te beginnen, maar hij ontdekte dat hij dezelfde gezichten steeds terug zag. Toen hij mensen die hij dacht genezen te hebben nog steeds zag bedelen in plaats van eerlijk werk te doen, raakte hij ontmoedigd en verliet de achterbuurten. De mensen zelf waren boos omdat ze niet meer konden gaan bedelen, nu hun kwalen waren genezen en ze moesten gaan werken.

De ervaringen van Usui in de achterbuurten wordt gebruikt om de hoge prijs van de huidige Reiki en Tantra trainingen te rechtvaardigen op basis van de veronderstelling dat men de heling niet zou waarderen omdat ze er niet voor betaald hadden. De mislukking van Usui zou niet zo zeer te wijten zijn aan het feit dat de bedelaars niet betaalden, maar aan het feit dat hij alleen hun lichaam genas, maar niet hun gedachten en hun geest. De boeddhistische leer legt minder de nadruk op genezing van het lichaam en stelt dat de enige heling geestelijk is en afhangt van het betreden van het Pad naar Verlichting . Als iemand de Verlichting heeft bereikt, is reïncarnatie niet langer noodzaak en dat is de manier om aan lijden een einde te maken. Boeddhisten beschrijven het Pad naar Verlichting als de enige waarachtige en valide methode van helen.

Mikao Usui werd pelgrim en bracht Reiki en Tantra te voet door Japan waarbij hij inspiratie en kennis op anderen overdroeg. Op die wijze ontmoette hij Churiyo Hayashi, een gepensioneerde marineofficier met status van reservist. Hayashi ontving zijn training als Reiki Master van Usui in 1925; hij was toen 47 jaar oud en werd Mikao Usui’s opvolger. Toen Usui in 1930 overleed had hij, afhankelijk van de bronvermelding, tussen de 16 en de 18 Reiki-masters ingewijd, maar alleen Hayashi wordt voornamelijk genoemd in de Reiki bronnen. Churiyo Hayashi leidde teams van Reiki- behandelaars op, zowel mannen als vrouwen, en wijdde 16 Reiki-masters op tijdens zijn leven. In Tokyo opende hij een kliniek voor helen, waar de helers groepsgewijs aan het werk gingen met patiënten die voor de duur van de behandeling in de kliniek werden opgenomen. Reiki-helers bezochten patiënten ook thuis als die niet in staat waren naar de kliniek te komen. In 1935 kwam Hawayo Takata voor heling naar de Shina No Machi –kliniek van Churiyo Hayashi.

Hawayo Kawamuru werd op 24 december 1900 geboren als dochter van een ananasplukker in Hanamaulu op het eiland Kauai, Hawaï. Ze was te klein en te fragiel om op de plantage te werken en had baantjes terwijl zij nog op school zat; zij hielp bij het onderwijs aan jongere kinderen en achter een limonadetap. Toen zij van school was, kreeg zij een baan aangeboden als dienstbode in het grote en luxe huis van de plantage-eigenaar. Vierentwintig jaar lang woonde zij op die plantage en bracht het uiteindelijk tot huishoudster en boekhoudster; een belangrijke positie. Ze leerde de accountant van de plantage Saichi Takata kennen en trouwde met hem in 1917; zij waren gelukkig getrouwd en hadden twee dochters.

Saichi Takata overleed in oktober 1930 aan een hartaanval; hij was 32 jaar oud. Hawayo Takata, die als weduwe twee kinderen moest grootbrengen kreeg in de jaren die volgden een zenuwinstorting naast ernstige lichamelijke problemen. Haar diagnose luidde een aandoening aan de galblaas die chirurgisch ingrijpen vereiste, terwijl de conditie van de luchtwegen ademhalingsmoeilijkheden met zich meebracht waardoor de toepassing van anesthetica gevaarlijk voor haar was. Haar gezondheid ging achteruit en men vertelde haar dat ze zonder chirurgisch ingrijpen niet verder kon leven, maar dat ze zou kunnen komen te overlijden aan een operatie. Nadat een zuster van haar in 1935 was gestorven, bracht Takata haar ouders op de hoogte, die waren teruggekeerd naar Tokyo en werd ze vervolgens opgenomen in het Maeda Medical Hospital in Alaska.

Na een aantal weken rust in het ziekenhuis werd ze op de lijst voor de operatiekamer geplaatst. Nu was haar diagnose uitgebreid met blindedarmontsteking, een tumor en galstenen. De nacht voorafgaande aan de operatie hoorde zij een stem zeggen:”De operatie is niet nodig”. Ze hoorde dit weer op de operatietafel toen ze de anesthetica kreeg toegediend, en stond op om de chirurg te vragen of er een andere mogelijkheid was te genezen. De dokter vertelde haar dat dit inderdaad het geval was als ze er lang genoeg voor in Japan kon blijven en vertelde haar over de Reiki-kliniek van Chujiro Hayashi. De zuster van de chirurg, die door de helers van Hayashi was genezen en die een Reiki opleiding had gevolgd, bracht haar dezelfde dag er nog naar toe. Takata bleef vier maanden in de kliniek en was daarna lichamelijk, verstandelijk en geestelijk volkomen genezen. Ze vroeg om in Reiki te worden getraind, maar werd in de eerste instantie geweigerd, niet omdat ze vrouw was, maar omdat ze buitenlandse was. Hayashi wilde niet dat de beoefening van Reiki op dat moment buiten Japan zou plaatsvinden. Tot slot gaf hij toe op aandringen van de chirurg van het Maeda Ziekenhuis. Hawayo Takata kreeg haar Reiki I training in het voorjaar van 1936. Ze kwam bij het team van healers dat in de kliniek werkte en in 1937 ontving Takata Reiki II en keerde ze terug naar Hawaï. Ze had toen twee jaar in Japan gewoond. Haar eerste Reiki kliniek was in Kapaa en ze had succes met haar werk. Ze kreeg een vergunning als massagetherapeute, waardoor ze wettelijk werd beschermd tegen de autoriteiten die haar treiterden. In de winter van 1938 bracht Churiyo Hayashi een bezoek aan Takata in Hawaï en samen gaven zij lezingen. In die tijd ontving zij haar Reiki III trainingen van hem en op 22 februari 1938 maakte Hayashi bekend dat Hawayo Takata een Master was en zijn opvolger. Hij stond er op dat zij de training niet gratis zou geven. Hij zij haar ook dat zij onmiddellijk naar hem toe moest komen in Japan als hij haar tot zich riep. In 1939 opende ze een tweede kliniek in Hilo. Op een ochtend in 1941 werd Takata wakker en zag in de geest dat Hayashi aan de voet van haar bed stond. Ze wist dat dit de oproep was en nam de eerstvolgende boot naar Tokio.

Toen Takata in de Reiki-kliniek aankwam, waren daar Churiyo Hayashi, zijn vrouw Chie Hayashi en de andere Reiki-masters aanwezig. Hij vertelde haar dat er ene grote oorlog op handen was en dat iedereen die met Reiki te maken had zou sterven en dat de kliniek zou worden gesloten. Hij was in een eerder stadium bang geweest dat Reiki voor de wereld volkomen verloren zou gaan en had daarom Takata, een buitenlandse, tot zijn opvolger benoemd. Churiyo Hayashi zei verder, dat hij als reserveofficier weer voor militaire dienst was opgeroepen en dat hij als heler en geneeskundige niet zou doden. Hij had besloten in plaats daarvan zijn eigen dood te aanvaarden en had daarom Takata opgeroepen.

In aanwezigheid van zijn leerlingen bracht Churiyo Hayashi met buitenzintuiglijke middelen zijn hart tot stilstand en overleed. De grote oorlog waarover hij had gesproken was de Tweede Wereldoorlog en Reiki was inderdaad in Japan niet langer mogelijk. Chie Hayashi overleefde, maar huis en kliniek werden overgenomen door de bezette macht en zij kon het niet als centrum van helen laten functioneren. Takata was het medium waardoor Reiki voortging. Ze had Reiki eerst naar Hawaï gebracht, daarna naar het vaste land en ten slotte naar Canada en Europa. Ze is tachtig jaar geworden maar zag er altijd jonger uit. Ze heeft honderden mensen getraind in het Reiki systeem van helen. In de laatste toen jaar van haar leven, van 1970 tot 1980, heeft ze 22 Reiki-masters gewijd, mannen en vrouwen. Hawayo Takata stierf op 11 december 1980.

Als een cliënt in haar kliniek ziek was en vele sessies van helen nodig had, dan trainde zij iemand uit het gezin in Reiki om de behandeling uit te voeren. Als de cliënt voldoende was aangesterkt, kreeg ook hij of zij de training. Takata gaf les door het vertellen van verhalen en voorbeelden. Haar leerlingen mochten geen aantekeningen maken en ze gaf niet steeds op dezelfde wijze les aan de groep. Soms begon ze met de helende positie aan het hoofd, dan weer bij het middel of aan de voeten. Bij de les aan de Masters, de Reiki III, waren er eveneens verschillen in haar benadering. De Masters die zij opleidde kregen evenmin precies dezelfde opleiding.

Mevrouw Takata vroeg altijd lesgeld aan haar leerlingen, zelfs aan haar eigen familieleden. In de loop van de tijd kwam ze tot de overtuiging dat het inderdaad nodig was omdat mensen die niet betaalden voor de les er geen waardering voor hadden of er geen gebruik van maakten. Ze was van mening dat zij die niet voor de les betaalden geen succes van hun zakelijk of persoonlijk leven zouden maken. De door haar opgeleide leraren vragen nog steeds hoge prijzen, hoog genoeg om Reiki en Tantra financieel exclusief te maken en buiten bereik van de meeste mensen te houden.

Volgens mij is het moreel fout in deze wereld in nood een hoge prijs te bedingen voor een systeem van helen, hoewel er ook iets te zeggen is voor het standpunt van Takata, gebaseerd op haar ervaring. Er zijn inderdaad leerlingen die niet de juiste waardering op kunnen brengen voor datgene waar ze niet veel voor hebben betaald. Onze westerse cultuur bevordert dit concept dat respect berust op een prijs die wordt betaald en niet op de wezenlijke waarde. Hoewel leerlingen soms geen begrip hebben van de waarde van wat ze hebben ontvangen, heb ik echter gemerkt dat Reiki en Tantra hen altijd in een of ander opzicht goed van pas komt. Sinds de dood van Hawayo Takata heeft Reiki en Tantra in het westen vele veranderingen ondergaan. Phylis Furomoto, kleindochter en opvolgster van Takata is benoemd tot grootmeester van Usui Traditional Reiki. Onderwijstechnieken en -methoden hebben veranderingen ondergaan en in Reiki en Tantra hebben zich diverse denkwijzen ontwikkeld. Al deze richtingen eisen het recht op de enig juiste interpretatie te vertegenwoordigen, maar in feite werken alle methoden en zijn ze alleen afkomstig van de lessen van Hawayo Takata.

Usui Traditional Reiki, ook wel Usui Reiki Ryoho genoemd, staat waarschijnlijk het dichtst bij de lering die Hawayo Takata oorspronkelijk uit Japan meebracht. In deze richting wordt Reiki in drie graden onderwezen, met Reiki III als Master training. Zeer weinig mensen worden toegelaten tot de traditionele Reiki-mastertraining; zelfs zij die zich kunnen veroorloven om 15.000 gulden te betalen, moeten eerst worden uitgenodigd. Sommige Reiki-leraren verdelen de derde Reiki graad nu in twee gedeelten; Reiki III Practioner ( behandelaar) en Reiki III-onderwijzen. Sommigen noemen Reiki III Practioner een voortgezette Reiki II graad. Een bepaald systeem. Radiance, verdeelt de Reikitraining in elf graden en stelt dat de hogere graden verder gaan dan en een uitbreiding vormen van het onderricht van Takata. Een vergroting van het aantal graden brengt ook hogere kosten met zich mee.

Binnen de graden zijn er ook verschillen in de onderwijsmethoden. De meeste trainers onderwijzen Reiki I op dezelfde wijze, met enkele veranderingen en uitbreidingen voor de tweede graad. Maar de grootste verschillen treden op bij Reiki III, met verschillen in de procedure volgens welke de inwijding wordt gegeven. De traditionele methode van inwijding/initiatie vereist vier inwijdingen elk voor Reiki I, en bij sommige leraren vier voor Reiki II, maar er zijn ook moderne methoden die voor elke graad één gecombineerde inwijding kennen. In mijn onderricht en in dit boek verdeel ik Reiki in drie graden en mijn Reiki II omvat ook alle informatie die nodig is om les te kunnen geven. Hoewel ik getraind ben in beide methoden van inwijding, geef ik de voorkeur aan de moderne opvatting waarbinnen de graden worden verleend in één inwijding voor elk. Volgens mij is dit krachtiger en bovendien beduidend eenvoudiger. Het materiaal van dit boek geeft de methoden weer en omvat alle drie garden in detail. Mijn werkwijze is moderner dan de traditionele Reiki en Tantra omdat ze is verfijnd op basis van de criteria van wat het beste en gemakkelijkste werkt.

Sinds de tijd van Mikao Usui, Churiyo Hayashi en Hawayo Takata is Reiki en Tantra aan het veranderen en onderhevig aan verdere ontwikkeling. Er worden meer mensen mee bereikt, in het bijzonder in die gevallen waar niet-traditionele leraren nu geen hoge lesgelden berekenen. Hoe de Boeddha onderricht gaf in het genezen door handoplegging en hoe Jezus het heeft geleerd en onderwezen is niet langer bekend. De oorsprong van Reiki en Tantra moet in ere worden gehouden, met gelijkertijd respect voor de veranderende wereld en de gewijzigde behoeften van de mens en van de Aarde.

Ik hoop dat met dit boek het onderricht in Reiki en Tantra zal worden voortgezet en dat daarbij doeltreffende methoden bewaard zullen blijven opdat ze niet langer verloren kunnen gaan en dat tegelijkertijd Reiki en Tantra binnen het bereik kan komen van ieder die het wil leren. Reiki en Tantra is Liefde en in deze periode van crisis op de aarde hebben we alle liefde nodig die we kunnen krijgen.KUNDALINI ENERGIE EN SPIRITUEEL ONTWAKEN

 

Alles over Kundalini Energie

Deze informatie over Kundalini-energie en spirituele crisis is ontstaan vanuit de behoefte een plek te creëren met aandacht voor de psychische en lichamelijke gevolgen van spirituele ervaringen. De beleving van het individu staat voorop, zonder inkadering en interpretatie vanuit religie of mystieke traditie.


Het denkkader van de Kundalini-energie wordt gegeven, om een mogelijke herkenning van symptomen te vergemakkelijken. Iedere individuele ervaring blijft echter uniek en het proces kan op verschillende manieren verlopen.

Er zijn aanwijzingen dat steeds meer mensen, in deze tijd van spiritueel zoeken, de een of andere vorm van spiritueel ontwaken ervaren. Een plotseling ontwaken van de in ons aanwezige Kundalini-energie, maar ook andere vormen van spiritueel ontwaken, kan ernstige psychische problemen veroorzaken, maar ook veel lichamelijke klachten. Het is mogelijk dat mensen die in feite een spiritueel ontwaken ervaren extreme psychische reacties krijgen, en ten onrechte tot psychiatrisch patiënt worden bestempeld. Wanneer men in aanraking komt met de psychiatrie kan het zinvol zijn te wijzen op het bestaan van de categorie "religieus of geestelijk probleem" (V 62.89) in de DSM-IV, het handboek diagnostische criteria dat gebruikt wordt door psychiaters. Psychische problemen veroorzaakt door spirituele crisis kunnen hieronder gerangschikt worden.
Ook allerlei lichamelijke verschijnselen kunnen optreden, waardoor iemand eindeloos het medische circuit kan bezoeken zonder verbetering van de situatie. Bewustzijn en begrip ten aanzien van dit proces zijn nodig, om een luisterend oor te kunnen bieden aan degenen die het doormaken.

 

Wat is Kundalini?

Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. In haar grofste vorm is het seksuele energie, maar na het opstijgen kan zij allerlei vormen aannemen. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-energie en het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken worden.

Ons medische symbool, de esculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie, de caduceus, dat staat voor het zelf-helend mechanisme. Deze oorsprong is nauwelijks nog bekend. De twee slangen van de caduceus symboliseren het opnemen van prana (chi of ki) uit de ingeademde lucht, die vervolgens onderin de staf bij de Kundalini-energie wordt gevoegd, die gewekt wordt en opstijgt. De vleugels bovenin de staf symboliseren het ontwaakte bewustzijn, ofwel de reikwijdte van de geest, wanneer de Kundalini-energie de goddelijke energie ontmoet. Kundalini is in essentie een zelf-helende kracht.
De kosmische opstijgende kracht wordt in het Hindoeïsme ook wel Shakti genoemd of de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook gaat om deze beweging van boven naar beneden: het indalen van het bewustzijn door de chakra's naar beneden toe, wordt nog wel eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn dus even belangrijk.

Fysiek of psychisch trauma kan vaak de oorzaak zijn van een plotseling wakker worden van de energie. Ook het verkeerd beoefenen van allerlei spirituele technieken, bijvoorbeeld in korte tijd zonder voorbereiding, kan de Kundalini onvoorbereid doen opstijgen en voor grote problemen zorgen zoals psychose. Een goede aarding is van levensbelang bij dit proces. Daarnaast is het tegenhouden of onderdrukken van het proces, wanneer het eenmaal ontketend is, nooit gezond en kan het zelfs gevaarlijk zijn.
Het is niet aan te raden om weinig voorbereid bewust de Kundalini-energie te gaan opwekken. Beter is het om door middel van oefening en lichaamsgericht werk eerst voor een goede aarding te zorgen. Is het proces echter toch ontketend met mogelijk psychische en/of lichamelijke problemen tot gevolg............, onthou dan dat het,........... hoe moeilijk ook,.................... om een helend proces gaat. Zoek daarbij de steun die je nodig hebt. Ik hoop dat je daarin iets aan deze website zult hebben.

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben stuur dan gerust een mailtje of maak een afspraak