Afspraken alleen telefonisch , zie daarvoor bij contact

Dr Mikao Uisu en Tantra

REIKI –DR. USUI EN TANTRA

Reiki is een paranormale therapie. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.
Voor de werkzaamheid van reiki bestaat geen bewijs.

Oorsprong

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het "Reikisysteem" genoemd wordt. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling (met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting). Tegenwoordig wordt het in het Westen vooral gezien als een alternatieve behandelmethode. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Werking

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie zou kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direkt een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

Energie

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig. Ze gaat vooraf aan alle manifestatievormen, en is het energetische fundament van de wereld. De energie manifesteert zich op de verschillende niveaus (van het meest subtiele, causale niveau, via de mentale/astrale niveaus, tot in het meest grove, fysieke niveau) en vormt zodoende alle afzonderlijke objecten, lichamen en wezens. Problemen ontstaan, indien de doorstroom van de energie in een lichaam is geblokkeerd, bijvoorbeeld door negatieve ervaringen in het verleden. Deze indrukken zijn, zolang ze nog niet "verwerkt" zijn, in het lichaam opgeslagen, en manifesteren zich als energieblokkades, die lichamelijke en geestelijke problemen veroorzaken. Tijdens een behandeling legt de Reiki-behandelaar de handen op verschillende plaatsen op het lichaam. Reikibeoefenaren die zijn ingewijd in de tweede graad, zijn ook in staat om op afstand Reiki-energie naar de ontvanger te sturen. Reiki wordt gezien als kosmische energie, niet als persoonlijke energie, de beoefenaar geeft de energie slechts door. Het vermogen de energie door te geven, heeft volgens beoefenaars in wezen iedereen, maar doorgaans is dit vermogen slechts rudimentair aanwezig. Tijdens een 'initiatie' worden de kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven, heropend. Een belangrijk onderdeel binnen Reiki zijn de zogenaamde Reikiprincipes of leefregels.

Inwijdingen

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra geleerd.

Eerste graad (Reiki 1)

In de eerste graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) ontvangt de leerling een viertal afstemmingen die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen van reiki en hem/haar worden de diverse handposities aangeleerd. De duur van deze cursus kan variëren van een tot ongeveer drie dagen. Dit is mede afhankelijk van de stroming die men volgt.

In de Japanse vereniging Usui Reiki Ryoho Gakkai (vaak afgekort als "Gakkai") wordt het beginnersniveau oorspronkelijk "Shoden" genoemd. Shoden, de Gakkai graad, is overigens qua inhoud en doel niet te vergelijken met de gangbare Westerse praktijken.

Tweede graad (Reiki 2)

In de tweede graad wordt (in het 'traditionele' Westerse onderwijs) een drietal symbolen geactiveerd die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal, de reikwijdte van reiki wordt vergroot. In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling geleerd om op afstand te genezen. Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd, waarmee men reiki op afstand kan toepassen en waarmee men emotioneel kan genezen. Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat, maar ook in tijd.

eerste symbool = Cho Ku Rei = "Alle energie uit het universum is hier"

tweede symbool = Sei Hei Ki = "Ik ben de weg"

derde symbool = Hon Sha Ze Sho Nen = "Geen verleden, geen heden, geen toekomst"
Derde graad (Reiki 3)

De derde graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) is soms een opleiding van gemiddeld één tot drie jaar en soms slechts één dag of een weekend, waarin de leerling persoonlijk onderwijs en coaching ontvangt om de reikimethode te onderwijzen en uit te dragen. Ik werk zelf met het boek van Diana Stein: “ DE KERN VAN REIKI ” ISBN: 90-230-0918-5. Dit is het enige boek wat Reiki met Tantra verbindt en wat zonder mysterie alles duidelijk maakt.

De derde graad kan opgedeeld zijn in twee delen, A en B. Dit is echter afhankelijk van de keuze de Reiki-leraar (doorgaans "reiki-master genoemd) daarin heeft gemaakt en/of de reikistroming. Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master, bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master. Deze scheiding is gemaakt om aspirant masters wel reeds het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen, zonder dat zij de noodzaak voelen om anderen in te wijden in reiki, het vermogen dat met 3B zou worden bereikt.

Vormen van reiki

Vanaf de tijd dat Mikao Usui zijn onderwijs vorm gaf, concretiseerde en doorgaf zijn er aanpassingen gemaakt door anderen. Usui noemde zijn methode gewoon "mijn manier" of "mijn weg" en zijn leerlingen noemden het daarom "Usui Dô" (Japans voor: Usui's manier/weg). Usui zelf heeft in de loop der jaren ook veranderingen aangebracht in hetgeen hij mensen aanleerde. Vanaf 1922 wordt het onderwijs "Usui Reiki Ryôhô" (Usui Spirituele Energie Heelwordingsmethode) genoemd en in datzelfde jaar wordt er een vereniging voor de Reikimethode opgericht. Die vereniging kreeg de naam: Usui Reiki Ryôhô Gakkai. In het Westen wordt de naam van de vereniging vaak afgekort met enkel "Gakkai".

Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui en hij sloot zich aan bij de Gakkai. Jaren na de dood van Usui scheidde Hayashi zich van de Gakkai af en begon zijn eigen school en kliniek. Hij veranderde dingen aan Usui's onderwijs en gaf dit door in zijn eigen school. Zijn school/kliniek had de naam: Hayashi Reiki Kenkyû Kai

Hawayo Takata was een leerlinge van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen. Eerst naar Hawaï, vervolgens de rest van Amerika en Canada en daarna bereikte het systeem de kust van Europa. Ook Takata was niet geheel consistent in het doorgeven van het Reikisysteem, zo vonden haar 22 masterstudenten uit na haar dood in 1980. De masterstudenten besloten een bijeenkomst te organiseren om de toekomst van het Reikisysteem te bespreken. men nam het initiatief om een procedures en symbolen te standaardiseren. Deze gewijzigde vorm wordt Usui Shiki Ryoho (Usui System of Natural Healing / Usui Systeem van Natuurlijk Genezen) genoemd. Ook wordt er naar deze stroming gerefereerd met de termen "traditioneel Usui Reiki" en "Usui Reiki". Zoals reeds eerder gezegd, mag het duidelijk zijn dat deze stroming níet het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui is. Ook al doet de naam anders vermoeden.

MIKAO USUI (臼井甕男, Usui Mikao;Taniai, 15 augustus 1865 – Fukuyama (Hiroshima), 9 maart 1926 is een Japanner die gezien wordt als de herontdekker en grondlegger van de (zelf)genezende methode, die bekend staat als Reiki. Usui was de grondlegger van de Usui Reiki Ryoho Gakkai; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft. Dr. Usui, Usui Sensei in Japan, is door het ontbreken van een eenduidige versie van zijn precieze levensloop, een schier mythologische figuur. Enkele hoofdpunten uit zijn levensloop komen in de uiteenlopende versies daarvan, echter steeds terug.

MIKAO USUI

Mikao Usui werd op 15 augustus 1865 geboren in het dorp Taniai (谷合村,Taniai-mura), een deel van de huidige stad Yamagata in de prefectuur Gifu. Zijn familie was welgesteld en leefde sinds elf generaties op deze plek. De vader van Usui heette Uzaemon, van zijn moeder is alleen haar familienaam Kawaai bekend. Usui groeide op in een gezin met vier kinderen, zijn ene broer Sanya werd dokter, de andere Kuniji politieagent. Usui had ook een zus Tsuru.

Usui’s familie was een ‘Hatamoto samoerai’, een hoog niveau binnen de samoerairangen. Het familiewapen bestond uit de Maan en Ster. Deze waren de symbolen van ‘Myoken Bodhisattva’: de iconen voor samoerai en de helmtekens van de Chiba’s. De voorvader van Usui, Toshitane Chiba genaamd heeft, in 1551 de stad Usui veroverd. Om zijn heldendaad te eren namen zijn afstammelingen de familienaam Usui aan.

Mikao Usui zelf verkreeg wereldbekendheid als de herontdekker en grondlegger van het ‘Usui Reiki genezingssysteem’. Het systeem steunt op twee pilaren. Enerzijds is het een methode van spirituele geneeskunst, het vormt de basis voor innerlijke rust voor de dakini. Anderzijds is het systeem een lering in de energetische medische praktijk. De techniek zelf is al enkele eeuwen oud en werd onder andere gebruikt bij Tibetaanse monniken.

De kinderjaren

Usui werd op vierjarige leeftijd naar een Tendai boeddhistische school gestuurd nabij de Kurama-berg (de Paardenzadelberg) ten noorden van Kioto. Hij studeerde in zijn jeugd Kiko, de Japanse versie van Qigong. Dit is een gezondheidsdiscipline alsmede een genezende discipline gebaseerd op de ontwikkeling en het gebruik van levensenergie. Usui werd omschreven als een getalenteerde, hardwerkende student, die hield van lezen. Zijn kennis van medicijnen, psychologie en theologie van diverse godsdiensten was al spoedig zeer aanzienlijk.

Vanaf zijn twaalfde jaar beoefende Usui diverse oosterse krijgskunsten, waaronder Yagyu Ryu (Samoerai Zwaardmanschap). Op zijn vijfentwintigste bereikte hij Menkyo Kaiden, de hoogste graad in worstelen en wapentuig. Hierdoor kreeg hij naam en faam. Daarnaast was hij een uitmuntend student en zeer bedreven in de Kiko. Hij ging om met veel mensen uit spirituele kringen, zoals enkele bekende Japanners: Morihei Ueshiba (stichter van Aikido), Onasiburo Deguchi (stichter van Omoto-religie) en Toshihiro Eguchi (stichter van zijn eigen religie).

Burgerlijk bestaan

Usui leerde veel invloedrijke mensen kennen door te reizen. Hij werkte als privé-secretaris van Shinpei Goto, het hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid. Later werd Shinpei Goto burgemeester van Kioto en bleef Usui zijn secretaris. Na enige tijd besloot Usui zaken te gaan doen in medische apparatuur. In deze periode trouwde Usui met Sadako Suzuki. Ze kregen twee kinderen: een zoon, Fuji (1908 – 1946), en een dochter, Toshiko (1913-1935). Het gezin woonde in Kioto.

Usui zette zijn studie omtrent spiritualiteit verder voort. Het was in deze tijd dat hij zich aansloot bij een spirituele groepering genaamd ‘Rei Jyutsu Kai’. Deze organisatie hield zich bezig met metafysica en bestaat tot op de dag van vandaag uit de meest spirituele monniken, nonnen en helderzienden. Hier leerde Mikao Usui veel over spiritualiteit en de connectie met healing, geneeswijzen en de uitwerking van het spirituele, mentale en emotionele lichaam op het fysieke lichaam. Door zijn opleiding binnen deze Rei-Jyutu-Ka begon de twijfel betreffende Kiko steeds sterker te groeien.

De ‘Rei Jyutsu Kai’ beweging had een centrum aan de voet van de heilige berg Kurama ten noorden van Kioto. Op die berg is een Boeddhistische tempel, Kurama-dera, waar een beeld staat van Amida Boeddha. De tempel was in die tijd eigendom van de Tendai sekte en was gebouwd in 770 na Chr. Kurama werd beschouwd als een krachtplaats en vele beroemde wijzen en zelfs de keizers plachten hier naartoe te komen om te bidden. De tempel en omringende gebieden worden in hun natuurlijke staat bewaard en de berg zelf is het spirituele symbool van de Kurama-tempel. Er leiden treden van de tempel naar de voet van de berg, waar men kan zitten om te bidden en te mediteren. Er is een waterval in de buurt waar Usui zelf volgens zeggen vaak kwam mediteren.

De spirituele weg

Rond 1900 heerste er een epidemie in de streek van Kioto. Ook Usui werd zeer ernstig ziek. Hij had een ingrijpende bijna-doodervaring waarbij hij in visioenen instructies kreeg van Mahavairocana Boeddha, de Grote Boeddha die een centrale plaats inneemt. Deze ervaring bracht Usui ertoe zich te heroriënteren op de betekenis van het leven. Het zou zijn leven voor altijd grondig veranderen. Vanaf dat moment ontwikkelde Usui interesse in de esoterische wetenschap van healing zoals die onderwezen werd door Boeddha. Uit compassie ontwikkelde hij de wens deze methode te mogen leren tot heil van de mensheid. Toen hij hersteld was van zijn bijna fatale ziekte, begon hij zijn ervaringen te bespreken met zijn familie en de familiepriester. Dezen waren geschokt en verbijsterd door Usui’s claim dat hij Verlichte Boeddha’s had gezien, en ze verzochten hem de tempel te verlaten.

Usui bleef echter vastbesloten het antwoord te vinden op zijn vragen over zijn visioen. Tenslotte ontmoette hij de Shingon-priester Bonze, die Usui's enorme spirituele potentieel meteen onderkende en hem als student onder zijn hoede nam. Zodoende werd Usui een toegewijde Shingon-Boeddhist. Zijn familie was hierdoor zeer geschokt en verbijsterd. Hij werd hierdoor verwijderd uit de familie stamboom. Tot op de dag van vandaag weigert zijn familie over hem te spreken. Zij zeggen dat het tegen de wil van hun voorouders is om zijn naam uit te spreken. Zijn dochter liet zelfs een clausule in haar testament opnemen dat haar vaders naam nooit in haar huis mocht worden uitgesproken.

Usui spendeerde intussen veel tijd en geld aan het verzamelen en bestuderen van boeddhistische geschriften om zijn nieuw ontdekte spirituele pad te volgen. In het bijzonder bestudeerde hij de boeddhistische healingtechnieken en energetische disciplines die gefocust waren op het gebruik van 'Ki'. Aangezien Kioto vele grote en uitgebreide boeddhistische bibliotheken en kloosters heeft met verzamelingen antieke teksten, is het zeer waarschijnlijk dat Usui daar veel onderzoek heeft gedaan.

Nog iets opmerkelijks; rond de eeuwwisseling was hands-on-healing of Teate zeer populair in Japan. Toschihiro Eguchi was een zeer goede vriend van Mikao Usui. Ze studeerden samen in de jaren ’20. Toshihiro Eguchi stichtte de Tenohira Ryoji Kenkyu kai of de Hand Healing Research Center.

Mikao Usui is nooit arts geweest naar westers model ; wel werd hij een ‘Zaike Tendai Priest’, dit volgens de studenten van Suzuki san. Dit betekent dat Usui bij de familie kon blijven wonen zonder te moeten verblijven in een tempel, zoals gebruikelijk wordt verwacht van priesters. Vanaf het ogenblik dat Usui een “zaiki“ werd, beweert men dat hij de boeddhistische naam Guoho, Gyohan of Gyotse aannam.

Speurtocht

In 1921 besloot Mikao zich voortaan bezig te houden met spiritualiteit. Hij trok zich terug in het Tendai-klooster op de berg Kurama en liet zich inwijden tot Tendai-monnik. Tijdens zijn verblijf in het Tendai-klooster kreeg hij onder meer Isyuguo-trainingen. Terwijl hij in het klooster verbleef, las hij ook de Tibetaanse Tantra Lotus Sutra. Hierin stond een symboolformule waarmee de techniek om Reiki te gebruiken geleerd kon worden. Maar de tekst was ruim 2500 jaar oud en moest op de juiste wijze geïnterpreteerd worden om gebruikt te kunnen worden voor heling. Deze interpretatie was verloren gegaan.

Hij begon ook andere stromingen te bestuderen, zoals het Hindoeïsme, Zoroastrisme, Shintoïsme, Shugendo en het Boeddhisme. Vooral in het Boeddhisme verdiepte hij zich grondig. In de oude teksten wordt immers melding gemaakt van het vermogen van de Boeddha om, net als Jezus later, zieken te genezen. Hij bezocht een groot aantal kloosters. Hij leerde gaandeweg eerst Chinees en vervolgens Sanskriet en Pali om oude, nooit vertaalde teksten te kunnen lezen. Uiteindelijk vond hij aanwijzingen in lessen van de Boeddha, die in Sanskriet zijn opgetekend, over diens wijze van genezen. Dit was voor hem een doorbraak.

Mikao Usui had zijn antwoorden gevonden. Maar wijsheid bezitten zonder de kracht om die toe te passen, is als het scheppen van water met een vergiet. Je weet dat je iets hebt gevonden, maar je kunt er geen grip op krijgen. Om de volledige kennis over de genezende kracht, de transformatie en de manifestatie daarvan te kunnen bewerkstelligen, moest hij een bewustzijnsverruimende ervaring doormaken. Manieren om paranormale gaven te ontwikkelen kunnen we vinden in de originele geschriften over Jezus. Deze originele manuscripten (meer dan vijftig) worden tot de dag van vandaag achter slot en grendel in een kapel van het Vaticaan verborgen gehouden.

Na een gesprek met de oudere abt van het klooster, Usui's mentor, besloot Usui om de "sluitsteen" van zijn speurtocht te gaan zoeken op de berg Kurama door te gaan mediteren, vasten en bidden. Tijdens deze 21-daagse Isyuguo-training beoefende Usui een zeer bijzondere meditatie, namelijk de "Morgenstermeditatie" (gumonji-ho), een esoterische meditatievorm.

Hij mediteerde 16 uur per dag en begon in de vroege uren met een 'wandelende meditatie'. Mediterend liep Usui van het klooster naar een plaats waar hij heel de dag in meditatie verbleef. 's Avonds keerde hij, nog steeds mediterend, naar het klooster terug. Het was tijdens één van deze Isyuguo-trainingen op deze berg (de dagen telde hij door het dagelijks weggooien van een steentje) dat er hem iets vreemds gebeurde. Tijdens het beoefenen van de Repentenance Lotus Meditatie werd zijn hoofd gevuld met een groot spetterend licht. Daarbij ontving hij de energie om niet alleen zichzelf te healen, maar ook andere mensen, zonder zelf aan energie te hoeven verliezen. Voor hem was dit een zeer betekenisvolle inwijding.

Opzetten van zijn systeem

In april van het tiende Taisho jaar (1922) stichtte Usui Sensei het ‘Usui Reiki Ryoho Gakkai’, ook wel de Usui Reiki Heelmethode Leersociëteit genoemd. Hij opende zijn eerste kliniek in Aoyama, Tokio waar hij Reiki praktiseerde en voor een groot publiek workshops gaf. Het onderwijs van Usui Sensei was in hoofdzaak gericht op het bereiken van verlichting, het één worden met de bron. De healingtechnieken maakten deel uit van zijn spirituele systeem. Het uitvoeren van behandelingen was daar slechts een onderdeel van.

Usui opende zijn eerste studiecentrum in Harajuku, een buitenwijk van Tokio. De school was zijn thuis, het had een grote zaal die hij voor samenkomsten en onderwijs gebruikte. Zijn onderwijs was een ware spirituele leer en was gebaseerd op de Gokai (de Reikiprincipes) en het leiden van een fatsoenlijk leven.

In de jaren daarna wijdde hij zich aan het doorgeven van het systeem, dat officieel nog geen naam had. Usui verwees ernaar als ‘methode om persoonlijke perfectie te bereiken’. Gedurende zijn studie van het Shinto en het Mahayana Boeddhisme kwam hij eveneens in aanraking met Reiju (energieopbouwende methode) en Hatsurei-ho (reiniging voor lichaam en geest).

Usui ontwikkelde zeven opleidingsniveaus. Ze werden genummerd van zes (laagste niveau) tot nul (hoogste niveau). Usui werkte met een kleine handleiding. Hierin stonden geen handposities voor het behandelen van anderen, maar grondbeginselen, meditaties en Waka-poëzie. In het begin deed hij nog niets volgens vastgelegde handposities maar puur intuïtief op de plekken van onbalans en pijn. Toen hij begon te onderwijzen in Reiho, kwam hij er achter dat het nodig was instructies te geven volgens een bepaald patroon. Hij noemde deze de Usui Reiki Hikkei.

Interessant om weten is ook dat Usui zijn praktijk baseerde op een Tantra die later is toegevoegd aan de Bhaisajayaguru Sutra (de Helende Boeddha) - een van de laatste Sutras die het Boeddhisme kent - welke grondleggend is geworden voor het Shingon-Boeddhisme. Ook haalde hij zijn inspiratie uit de Mahavairocana Sutra en de Dainichi-Kyo. Beide bronnen voor deze vaststelling sluiten elkaar niet uit, maar vermelden elkaar ook niet.

DR USUI EN TANTRA 

 

 Bronvermelding: de kern van reiki van diane stein

 INDIA

 

543 v Chr.                               De geboorte van Siddhartha Gautama (Boeddha) in het grensgebied van Tibet

en Nepal

 

 480 v. Chr.                             Overlijden van Siddhartha Gautama in Kusingara, India

 

2e ? 1e eeuw  v Chr.             Tantra Lotus Sutra geschreven

 

7 v.  Chr.                                 Historisch geboortejaar van Jesus.

 

5. v. Chr.                                 De Drie Wijzen komen uit het Oosten (India) op zoek naar de reIncarnatie van

Een Verlichte. Ze nemen Jesus en het gezin mee naar Egypte en India.

 

Tussen 27 en 33      Jesus keert gedurende twee a drie jaar terug naar Jerusalem

 

30 of 33                                  De kruisiging. Bewijs dat Jesus heeft overleefd.

 

46 of 49                                  Zestien jaar na de kruisiging keert Jesus terug naar India

 

110                                          Jesus overleden in Srinagar, India. Volgens de overlevering is hij 120 jaar

                                 geworden. In die tijd niet ongewoon.

 DR MIKAO USUI

JAPAN

Dokter Mikao Usui ging op zoek naar de geneesmethoden van Jesus en Boeddha en vond in de 19e eeuw de oude relicten van Shiva, in de esoterische leer van India. Zijn reis en zoektocht staat uitgebreid beschreven in alle Reiki Boeken. Diegenen die Reiki kennen, kennen ook dit verhaal. Zo kwam Reiki naar het westen. Alleen werd de Amerikanen en de westerlingen niet verteld dat dokter Usui de meeste kennis van Reiki haalde uit de oude geschriften van Boeddha.

 

Boeddha geboren 543 v Christus in de buurt van de grens van Nepal. Hij kreeg de naam Siddhartha Gautama en was een koningszoon. Tijdens zijn jeugd is hij van de buitenwereld gescheiden en onwetend gehouden en toen hij volwassen werd is hij die gouden gevangenis ontsnapt en is de wereld gaan verkennen. De wereld van lijden, ouderdom, ziekte, dood, armoede. Hij wilde de mensheid verlossen van pijn. Net als Jesus kreeg hij openbaringen tijdens het mediteren en net als Jesus werd hem toen de weg gewezen alle mensen te genezen. Boeddha kwam tot de ontdekking dat alle gehechtheid aan wereldse zaken, en zelfs aan mensen, met de hebzucht en negativiteit die onvermijdelijk met een dergelijke gehechtheid zijn verbonden, de oorsprong is van alle menselijk lijden. Handelingen die zijn gebaseerd op deze vormen van gehechtheid brengen zowel negatieve als positieve karma voort, waardoor de Geest van de mens verbonden blijft met de Aarde. Karma is er de oorzaak van dat mensen keer op keer worden herboren om situaties op te lossen. Herboren worden en leven op Aarde zijn de oorsprong van het menselijk lijden en toch kan het Karma niet worden gereinigd behalve door reIncarnatie in het menselijk lichaam.

De essentie van de boeddhistische leerstellingen geeft antwoord op deze paradox ? hoe karma op te lossen en een einde te maken aan de kringloop van reIncarnatie en wedergeboorte. Deze filosofie heeft een diepgaande invloed gehad op alle religies, met inbegrip het christendom. Het boeddhisme is gebaseerd op het principe van meegevoel met alles wat leeft, op niet agressief zijn tegenover mens en dier, op het ontzien van mens en dier, op een liefdevolle onthechting bij het helpen van anderen. Voor de boeddhist is heelkunde veel meer dan genezen van het lichaam, omdat ook de geest en de gevoelens moeten worden geheeld en omdat helen voor alles spiritueel dient te zijn. De wereld moet worden beschouwd als een illusie, als een schepping van de Geest, voortgekomen uit de Leegte.

 

Dokter Mikao Usui is de boeddhistische leer gaan leren. De leerstellingen van Boeddha zijn het pad der verlichting.

Een Bodhisattva (redder) is een volgeling van Boeddha. Het is een mens die de staat van Verlichting heeft bereikt en die niet meer hoeft te reIncarneren.

Je kunt allerlei methoden toepassen om de verlichting te bereiken: buitenzintuiglijke meditatie, yoga, buitenzintuiglijke technieken, visualisatie, vele vormen van spirituele heling. Denk aan Ayurveda, Reiki Energetisch lichaamswerk NLP en noem maar op. Tantra is een bijzondere esoterische vorm van Mahayana boeddhisme die in Tibet tot ontwikkeling is gekomen. Hierin is volledige toewijding vereist in buitenzintuiglijke meditatie. In het westen wordt Tantra abusievelijk aangezien voor seksuele gebruiken, maar de doelstelling van Tantra is verbinding en eenwording met alle ZIJN. Tantra is het pad van overgave en van Liefde.

 

Leven vanuit Liefde is Leven vanuit je hart en Leven vanuit je hart is vandaag de dag voor velen moeilijker dan je denkt. Toch gaan wij naar een maatschappij toe waarin leven vanuit je hart wezenlijk belangrijk wordt. Het individualisme wat nu zo overheerst in deze huidige maatschappij zal in de toekomst gaan verdwijnen als sneeuw voor de zon. De mens heeft het individualisme geschapen vanuit het ego en datzelfde ego zal de mensheid weer terug brengen naar het simpele. Naar onze kern en onze basis. Naar leven en kiezen vanuit je hart.

 

Op 1 september 1923, net voor de middag, worden Tokio en Yokohama getroffen door de extreem sterke Kanto-aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 75 kilometer van Tokio. Er vielen meer dan 100.000 doden en een ontelbare hoeveelheid zwaargewonden. Tokio en Yokohama gingen aan vlammen ten onder. Het zou de geschiedenis in gaan als de grootste natuurramp aller tijden in Japan. Gedurende deze noodsituatie werd Usui Sensei’s methode geprezen vanwege de verlichtende en helende werking voor de vele slachtoffers. Hij deed dit werk veelal gratis en gaf gedurende deze periode aan velen ‘Shoden’, het beginniveau van Reiki door, zodat ook zij konden helpen de grote getale gewonden met Reiki te behandelen. Usui Sensei werd door deze successen met Reiki en zijn barmhartige en liefdadige handeling beroemd in heel Japan.

De behoefte aan Reiki was enorm. Usui opende grotere Reiki klinieken en reisde heel Japan rond om over Reiki te vertellen en mensen in te wijden. Hij gaf zijn kennis door aan meer dan 2000 mensen en een aantal leidde hij op tot het Shinpiden niveau, ofwel het leraar niveau! Allen waren ze boeddhist: 4 marineofficieren, 5 Boeddhistische nonnen, 1 Christelijke marineofficier, namelijk Chujiro Hayashi, en de rest was gewone burger.

In 1924 kreeg Mikao Usui van de Japanse keizer de Kun San To, een onderscheiding voor zijn verdiensten tegenover zijn medemensen. In 1925 verhuist hij met zijn kliniek naar Nakano, een buitenwijk van Tokio. Inmiddels reist Usui Sensei heel Japan af om les te geven in Reiki. Het valt op dat hij vooral in marinebasissen kwam en een groot deel van zijn leerlingen uit het leger stamde. Mogelijk dat de grote mate van discipline een rol speelde. Mikao Usui was een vriendelijke en soms wat olijke man met een constante glimlach op zijn lippen. Hij had een ‘groot hart’ en dito buikje, en was altijd goed gemutst. Hij leefde en dacht niet in problemen maar in mogelijkheden en lessen.

Mikao Usui nam de leefregels over, welke de Japanse Keizer Meiji opstelde met als doel innerlijke rust aan te leren ter levensvervulling. De leefregels gaf Usui altijd mee aan zijn leerlingen welke zij elke dag moesten lezen en naleven. Hij kreeg steeds grotere bekendheid en bij zijn huis stonden vaak mensen in de rij om door hem behandeld te worden. Mikao Usui richtte eerst een kliniek in Harajuka bij Tokio op, in april van het tiende Taisho jaar (1921). Later opende hij ook klinieken in Nagano en Shizuoka. Ook richtte hij de Reiki organisatie Usui Reiki Ryoho Gakkai op. De Japanse Reiki beweging wordt ook wel Usui Shiki Ryoho genoemd.

Zijn overlijden

Tijdens een reis naar de stad Fukuyama werd Mikao Usui ziek en na korte tijd is hij op 9 maart 1926, in het vijftiende jaar van de Taisho periode, overleden. Usui overleed in een herberg te Fukuyama aan een beroerte ten gevolge van een hartinfarct. Enkele uren vóór zijn overlijden was hij nog bezig healing te geven. Hij is begraven bij de boeddhistische Saihoji tempel bij Tokio.

Op de begraafplaats van de Saihoji tempel in Tokio lieten een paar van Usui’s studenten in 1927 een grote gedenksteen plaatsen, waarop het levenswerk van Usui Sensei is beschreven. Het is een grote steen, meer dan een meter breed en drie meter hoog. Naast de gedenksteen liet zijn zoon Fuji een grafmonument oprichten. Hier zijn ook Usui's vrouw Sadako, de zoon Fuji en de dochter Toshiko begraven.

Tot de erfenis die Usui heeft nagelaten hoort een gelakte houten doos, waarin zijn belangrijkste persoonlijke spullen zaten. Deze doos werd overgedragen aan de vader van de Tibetaanse Lama Yeshe. Deze pakte de Reiki-techniek op en droeg deze verder uit, daarbij steunend op de boeddhistische caconieke geschriften. Met name de Tantra’s waren hierbij essentieel. Met andere woorden: wil je echt succesvol zijn als Reiki-beoefenaar dan dien je hierover kennis te hebben. Deze dingen staan opgetekend in de schaarse notities die Usui na zijn overlijden naliet. 1° De beoefenaar moet de bodhimind oproepen, de aspiratie naar Boeddhaschap. 2° Men moet zich openstellen voor de energetische krachten buiten ons. 3° Men dient zich binnen de overlevering of de ‘lineage’ te bevinden. 4° Men moet goede kennis hebben van de exoterie en esoterie van de Japanse geestelijke tradities. Op deze wijze heeft Mikao Usui ervoor gezorgd dat een afwijking van de geaccepteerde leer van de Shingon- en Tendai-school niet mogelijk is zonder verlies van de term "Reiki" bij handopleggende en / of energie overdragende praktijken.

Historische achtergronden

Historische opmerking : 1868, drie jaar na Usui’s geboorte, was een zeer belangrijke tijd in de Japanse geschiedenis, namelijk de wederopbouw van het Keizerrijk, de zogenaamde “Meiji Restauratie”. Mutsuhito, die tot 1912 zou blijven regeren, betrad de keizerstroon en heeft voor het nieuwe regime de titel “Meiji” (=Verlicht Bewind) gekozen om het nieuwe tijdperk in de Japanse geschiedenis aan te geven.

Japan heeft de deuren naar de buitenwereld opengesteld. Het is belangrijk te weten dat vanaf 1641 voor meer dan tweehonderd jaar alle buitenlanders uit het land werden gewezen. Alleen Chinezen en Nederlanders hadden beperkte toegang tot de handelscentra in Nagasaki. Japanners mochten het land niet verlaten. Het Christendom werd illegaal verklaard en alle Japanners werden verplicht om zich bij een boeddhistische tempel aan te sluiten. Japanners die weigerden afstand te doen van hun christelijk geloof werden geëxecuteerd. Hetzelfde lot onderging een aantal Europese missionarissen die weigerden het land te verlaten.

In de loop der tijd zijn er diverse Reiki-stromingen ontstaan. Voorbeelden van Reiki-methodes zijn:

Usui Reiki - hier wordt het traditionele onderwijs mee bedoeld dat naar het Westen is gekomen. Strikt genomen niet direct Usui's oorspronkelijke onderwijs, maar een sterk veranderde vorm;

Usui Reiki Ryoho - door Westerlingen opgerichte stroming met als doel om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Japanse Reiki-onderwijs te komen en te blijven. Deze stroming verschilt nog lichtjes van wat bekendstaat als Usui Reiki Ryôhô Gakkai;

Usui Teate - werkt nauwelijks met symbolen maar met kotodama's (mantra's), het richt zich meer op de oorspronkelijke Reikimethode;

Essential reiki;

Angel reiki;

Lightarian reiki;

Seichem;

Tera-mai - door "channeling" ontdekt door de Amerikaanse Kathleen Ann Milner;

Keltische reiki – Keltische variant van Reiki;

Tummo reiki – mengeling van Reiki met het Tibetaanse Tummo.

Jikiden reiki.

Shambhala Reiki geïntroduceerd door Hari Das Melchizedek

Kritiek

Reiki vanuit wetenschappelijk standpunt

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de genezende werking van reiki. Er zijn enige klinische trials verricht naar het effect van "healing touch", maar deze waren uitsluitend gericht op mentaal of fysiek welbevinden. Er is geen enkele studie gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift van enige relevantie die enig effect laat zien van Reiki of healing touch op genezing van ziekten. Er is ook geen enkel bewijs voor de theorieën achter reiki, zoals aura’s en energiebanen.

Religie

Reiki zou door veel stromingen binnen zowel het christendom als de islam niet geaccepteerd worden. Gesteld wordt, dat het zichzelf haaks positioneert tegenover bijvoorbeeld het christelijk geloof. De mens zou volgens de leefregels van reiki geen redder nodig hebben, omdat het zichzelf gelijk zou stellen aan Jezus. De bewering van sommigen dat reiki van God komt, is volgens orthodoxe religieuze stromingen totaal onmogelijk, zowel binnen het christendom als binnen het islamitisch geloof.

Personen

Een overzicht van enkele reiki-beoefenaars en aanhangers op alfabetische volgorde:

Chujiro Hayashi (1887 – 1940)

Japanse scheepsarts en één van Mikao’s naaste leerlingen. Hij heeft handposities ingebracht in het Reikisysteem. Later heeft hij na een conflict met Mikao Usui gekozen voor een eigen healingsysteem.

Diane Stein

Auteur van onder andere "De kern van Reiki". In dit boek werden de Reikisymbolen voor het eerst gepubliceerd. Van haar komt de "Diane Stein methode" van Reiki. Dit is een stroming die op diverse punten afwijkt van het Westerse 'traditionele' systeem dat via mevr. Takata naar het Westen is gekomen.

Frank Arjava Petter

Duitser, Heeft zijn opleiding gehad in Japan bij leerlingen van Mikao Usui. Deze oorspronkelijke leer heeft hij beschreven in meerdere publicaties. Petter geldt momenteel als één van de meest traditionele leraren die werkt vanuit het oorspronkelijke systeem.

Hawayo Takata (1900-1980)

Amerikaanse vrouw uit Hawaï die ongeneeslijk ziek zou zijn geweest en door Mikao Usui zou zijn genezen. Toen zij Reikimaster wilde worden weigerde Mikao Usui dat; zij is vervolgens door Chujiro Hayashi opgeleid. Ze heeft Reiki grotendeels gewijzigd qua opzet en in het westen geïntroduceerd.

Hiroshi Doi

Japanner en lid van de Gakkai. Is in 1992 naar het westen gekomen om de Gakkai Reiki en Teate te onderwijzen. Woont nu weer in Japan en geldt als één van de meest traditionele leraren die werkt vanuit het oorspronkelijke systeem.

Inger J.F. Droog

Een Nederlands-Canadese Reikimaster die in 1984 Reiki als eerste introduceerde in Nederland en België.

Iris Ishikuro (? - 1984)

Amerikaanse, was de tiende van de 22 Reikimasters die tussen 1973 en 1980 werden opgeleid door Hawayo Takata. Zij was tevens één van de Masters aan wie Hawayo Takata de ademhalings- en contractietechniek heeft doorgegeven.

Kathleen Ann Milner

Amerikaanse grondlegger van het Tera-Mai en Seichem systeem dat werkt vanuit de elementenleer. Reiki zou de kracht van de aarde zijn daar waar Sophie-El de kracht van het water, Sankara de kracht van het vuur en Engelenvuur de kracht van de wind is.

Mikao Usui (1865 – 1926)

was een Japanner die gezien wordt als de herontdekker en grondlegger van Reiki. Hij was tevens de grondlegger van de Usui Reiki Ryoho Gakkai; een Japanse stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

Tadao Yamaguchi

Oprichter van de Jikiden Reiki Kenkyukai, Kyoto, Japan. Zijn moeder was een directe leerling van Dr. Hayashi. Tadao werkt nauw samen met Frank Arjava Petter.

Taggart King

Brit, heeft ongeveer 30 jaar in Japan in verschillende Ashrams gezeten en heeft alle leerlingen van Mikao Usui geïnterviewd. Schrijft gratis internetboeken over Reiki.

Tanmaya Honervogt

Nederlandse, heeft als doel om Reiki eenvoudig en simpel te houden. Middels meerdere publicaties wijst ze op de eenvoud van Reiki.

Walther Lübeck

Duitser, is de grondlegger van Rainbow Reiki, een meer gestructureerde variant van Reiki. Heeft samen met Frank Arjava Petter de Gakkai technieken in het westen geïntroduceerd.

William Lee Rand

Amerikaan die nauw samen werkt met Frank Arjava Petter en Walther Lübeck. Hij is wetenschapper en heeft grote invloed gehad naar het wetenschappelijke onderzoek betreffende de effecten van Reiki.

Yasmin Verschure

Nederlandse schrijfster van meerdere autobiografische boeken over Reiki.